.


©           α          ?         Σ      

Oxford, Bodleian Library, Ms.Douce 125.
Parchment 10th century - 11th century

Pseudo-Boethius, Geometry I.

définition 1
Punctus est cuius pars nulla est.

comme dans Vindobonensis Palatinus 55,
 St. Gallen, Stiftsbibliothek 830 
et
Einsiedeln, Stiftsbibliothek 358


Bern, Bürgerbibliothek 87