.

©          

α         

?        

Σ      


Bern, Bürgerbibliothek 87

Incipit liber primus Geometriae Euclidis a Boetio in latinum translatae …

[P]rincipium (autem) mensurae punctum vocatur …

Punctum est cuius pars nulla est