©          α         ?          Σ

De ses eerste boecken Euclidis, van de beginselen ende fondamenten der geometrie. Waer bygevoeght zijn eenige nuttigheden, uyt de selve boecken getrocken; mitsgaders de specien in geometrische figuren, als 'tmaken, veranderen, t'samenvoegen, aftrecken, vermenigvuldigen ende deelen. Overgeset verklaert ende uytgeleyt tot vordsringe eñ oeffeninge van alle leergierige liefhebbers der selver vrye konste.

door    
Ian Pieterszoon Dou, der stadt Leyden Lant-meter.

Tot Utrecht. Jan van Waesberge, Anno 1647
.

Figure III.36