B.N.F. Latin 7374
.

figure IV.3

©      α      ?      Σ

 figure IV.2BnF. Latin 7374. fol. 34v.