Σωκράτης :
καὶ ἔοικεν ὁ τὴν Ἶριν Θαύμαντος ἔκγονον φήσας
οὐ κακῶς γενεαλογεῖν.


Socrates :
Et qui Irim Thaumantis, id est admirationis,
filiam esse tradidit,
non absurde originem ejus explicuit.


Socrate :
Et il paraît que le premier qui a dit
qu'Iris était fille de Thaumas,
n'en a pas mal expliqué la généalogie.


Sokrates :
Und wer gesagt hat, Iris sei die Tochter des Thaumas,
scheint die Abstammung nicht übel getroffen zu haben.


Socrates :
And the poet who said that Iris was the daughter of Thaumas
seems to have been an adept in genealogy.


Socrates :
And he who said that Iris is the child of giant Wonder
seems to be no bad genealogist.

Miroir dans une flaque d'eau, creux d'un rocher pour pêcheur à pied,
grève du port de Douarnenez, 25 août 2011

fichier original : HD.mov 1920x1080px
Socrate :
E chi ha detto che Iri è la figliuola di Taumante, non ha genealogizzato male, parrebbe.

Socrates :
He was not a bad genealogist who said that Iris
(the messenger of heaven) is the child of Thaumas (wonder).


Socrate :
Et il semble bien ne s’être pas trompé sur la généalogie,
celui qui a dit qu’Iris est la fille de Thaumas.

*Quant au nom de Thaumas, la racine en est la même que celle des mots grecs émerveillement, étonnement.
Le calembour se laisse difficilement traduire en français.

Iris est fille de Thaumantis.
L'admiration est fondement de toute philosophie.


Iris is the daughter of Thaumantis.
Admiration is the ground of all Philosophie


α          ©