©
α?


Vaticanus graecus 190. Codex ramené de Rome par guerre Napoléonienne, restitué depuis.
Théon, Commentaire. à l'Almageste de Ptolémée :
"Mais que dans des cercles égaux les secteurs sont entre eux comme les angles sur lesquels ils s'appuient,
cela nous l'avons prouvé dans notre édition des Eléments à la fin du Livre VI"
Lorsque Peyrard, en 1808, découvrit un codex du Vatican qui ne présentait pas la seconde partie de VI.33,
il put légitimement conclure qu'il se trouvait en présence d'une copie d'une édition antérieure à Théon.
Plus précisément le copiste de ce codex avait sous les yeux les deux versions,  car une note marginale de première main à XIII.6 indique:
"Ce théorème n'est pas donné dans la plupart des copies de la nouvelle édition, mais se trouve dans celle de l'ancienne"
Indication du catalogue: (olim 1083) Inventaire de 1474.
Saec IX. Membran., mm 390x235. Euclidis Elementorum lib. I-XV. (recensio Theone antiquior) cum scholiis.
Scriptura antiqua, alicubi evanita, retracta est.
Vaticanus graecus 192.
Indication du catalogue: (olim 672) Inventaire de 1475.
Saec. XII, chart. mm 335x245. Euclidis Elementorum lib. I-XIII (Heiberg). cum scholiis marginibus adscriptis. f.114 scholia in Euclidis Elementa, liv I et XIII
Conplura ff. ad margines lineis perforata, sed nulla textus iniuria, charta flava turpissime refecta sunt, interdum vero charta diaphana obducta, ne scriptura funditus interiret...
Tituli et litterae grandiores rubro picta.


Vaticanus graecus 193.
Indication du catalogue: (olim 671). Inventaire de 1474.
Saec XV, chart., mm 292x200. f.11- 149:  Euclidis Elementorum lib. I-XIII. (Heiberg).

Vaticanus graecus 196.

indication du catalogue:
(olim 214).
Saec XIV. Chart., mm 297x205.
Euclidis Elementorum lib. I-XII. (Heiberg)


Vaticanus graecus 199.

(olim 695)
Saec XIV, chart., mm 299x220
f. 168-198: Euclidis Elementorum lib. I-III.20 (Heiberg).
Vaticanus graecus 207.

Pietro Riccardi,
(Saggio di una Bibliographia Euclidea) :
(olim 1100)
Saec XIII. chart., mm 290x221
f. 118-146: Euclidis Elementorum lib. I-V. (Heiberg).

Vaticanus graecus 1040.

Pietro Riccardi,
(Saggio di una Bibliographia Euclidea) : 
Saec XV-XVI.
liv I-VI. definitiones.

Vaticanus graecus 1041.

Pietro Riccardi,
(Saggio di una Bibliographia Euclidea) :
XVIIe.
liv XII-XIII partim graece, partim latine
                   
Papier, 21x15,5 cm,
 

Vaticanus graecus 1051.

Pietro Riccardi,
(Saggio di una Bibliographia Euclidea) : 
Bombyc. 25x17cm.
XVe.
liv I-XI.
Inventaire de 1474.


Vaticanus graecus 1295.

Pietro Riccardi,
(Saggio di una Bibliographia Euclidea) :
Membran. 33.5x23cm.
Saec. XVe.
liv I-XIII
Bibliothèque de Fulvio Orsini,
copié par Cartemachus.

Vaticanus graecus 1709.

Saec. XV, chart. mm. 295x223.
Euclidis Elementa secundum recens.
Theonianam, quam dicunt,
scholiis glossique interlinearibus aucta: (Heiberg).
lib. I-XIII
atque scematibus oris adpingendis diligenti elegantique.
Palatinus Graecus 95.

Recensuit Henricus Stevenson senior.
Bombyc. in 8, (24,5x17xm)
saec XIII.
Euclidis Elementorum,
ex Theonis (Alex.) editione,
libri X.
Litteris minutissimis,
cum solitis schematis in margine.


Barberinianus Graecus 244.
Indication du catalogue: (recensuit joseph Mogenet)
Olim II.65.
Saec XVI, chartac., mm 315x225.
Lib I-XIII. Euclides elementa, cum paucis scholiis.
In marginibus figurae.
Tituli et litterae initiales,
necnon litterae in figuris geometricis, atramento rubro.Vaticanus ebraicus 338.

Assemani t.II p.319
ref Vat 76(5):
Bombyc.
Olim Palatinus Vadit
a n°1 ad 8.

Elementa Euclidis
cum figuris. XIVe.Contient le même texte que Bodleian Library, ms. Michel 551. Cat 1321:
Exposé de la science (Midrash ha-Hokma) rédigée en arabe par Juda b. Salomon ha-Cohen et traduit en hébreu par l'auteur entre 1245 et 1247 en Italie. contient un Résumé des Eléments.

Sur une feuille de papier blanchâtre, 245x165mm, troué, taché rouille, est collée une feuille "Bombyc." 20x128mm, jaune.

Texte "charactere Rabbinico elegantissimo scriptus"
Urbinas latinus 506.
recensuit Cosimus Stornajolo:
Saec. XV in, membran., mm. 280x 190.
Euclides, elementorum libri I-XV,
 Ioanne Compano novariensi interprete
et commentatore.
(Venetiis 1482. Erhardus Ratdolt)
Codex, qui convenit n.284 antiqui indicis urbin., initiales majores praefert tum caeruleas tum rubras lineis, maximas lineis et coloribus ornatas. In marginibus sex priorum librorum duae manus possessorum addiderunt nonnullas explanationes. In f.1v circulus posterius pictus, corona laurea, auro ac floribus ornatus cum titulo operis.
In f.2 ornamentum colore caeruleo illitum una cum floribus in parte inferiore exhibet posterius additam tesseram gentiliciam quatuor aquilis et corona praeditam una cum litteris F (ridericus) D (ux) F (ridericus).
" IN. HISTO VOLVMINE. CONTINETVR. LIBER. EVCLIDISGEOMETRE. CVM COMENT O.CAPANI. LIBRI XV."Urbinas latinus 507.
Saec. XIV.
 ex membran., mm 270x 194
Euclides, elementorum libri I-XV
(in ms. "geometriae")
(Venetiis 1482. Erhardus Ratdolt)
Tituli minusculis rubris,
litterae initiales moiores tum caeruleae tum rubrae coloribus, initiales maximae coloribus praesertim caeruleo,
auro et animalium capitibus decoratae sunt.
In margine inf. folii 1 tessera gentilicia fridericiana
una predita posterius addita est.
In textu schemata coloribus picta sunt.

Vaticanus latinus 2224Evclidis Geometria cum commento Campani, lib XV, ex Pergameno; cum figuris. XVe
fol.98.recto: Une vue panoramique de Rome traitée géométriquement selon la méthode d'Alberti
Vaticanus latinus 7299.

Version de Gérard de Crémone.

XIVe 15 liv.
Parchemin, 30x21cm.
 
Incipit: I def. 1:

Punctum est
cui pars non estReginensis latinus 1137.

Montfocond 477.
Parchemin 38,5x25 cm.
XIIIème.
 f.1-73v, s. (I-XV)
version "Adelard II".
Incipit: I def. 1:
Punctus est illud cui non est pars.Reginensis latinus 1268.
fol.1-69. Anonymous commentary. Incipit: I def. 1: Punctus est cui non est pars
fol.113v-142v. Version Gérard de Crémone
Les centres des figures IV.12 & IV.13 sont entourés d'un petit rond comme dans :
Bonn, Universitätbibliothek. Ms. S.73  &  Wien, Dominikanerkloster. Codex 80/45. Version attribuée à Albertus Magnus Barberinianus latinus 3.
Saec XVI, chart., mm 101x150. Euclidis Megarensis Clarissimi Philosophi, Elementorum geometricorum libri I-VI e greco in latinum a Campano Novariensi translati cum eiusdem Campani Commento necnon Euclidis iidem libri cum Theonis Alexandrini commento a graeco in latinum a Bartholomaeo Zamberto translati.


Barberinianus latinus 92.

Um 1100, Westdeutschland. Membr., mm 248x160.
Euclidis Megarensis Geometriae libri duo ab An. Man. Severino Boethio
a Graeca lingua in Latinam translati.
f.3-16v. Pseudo-Boethius, Geometry II. Incipit: I def.1: Punctum est cuius pars nulla est

Barberinianus latinus 103.

Saec. XV ( 1455 sur première page).
Membr., mm 250x193.
Elementorum geometricorum libri X-XV
in Latinum ab Adelardo Bathoniensi translati
cum Campani Novariensis commento.Rossiano 579.    XIVe. Version de Gérard de Crémone. 15 liv.
f.1-126v. Gerard of Cremona. Incipit: I def. 1: Punctum est cui pars non est
Figures well-drawn and carefully lettered. 335x220.mm.
Tranche reliure collée: EVCLIDIS GEOMETRIAE ELEMENTA, COD. MEMBR. SAEC.XIV.Barberiniani  orientali 141.

Jihe yuanben.
Matthaeus Ricciae Societ- Jesu,
liv IV Elementorum;
Vol 3 in 4°.
Livre imprimé, 26,4x15cm,
cadre noir 21,5x14cm

α                   ?                  Σ                       ©