ε´ Ὲπιφάνεια δέ ἐστιν, ὃ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει.
Superficies est que longitudinem et latitudinem tantum habet.
Superficies est que longitudinem latitudinemque tantum habet.
Superficies vero, quod longitudinem ac latitudinem solas habet..
Superficies est quae longitudinem & latitudinem tantum habet.
Superficies est, quod longitudinem & latitudinem tantum habet.
Superficies autem est, quod longitudinem & latitudinem tantum habet.
Superficies est quae longitudinem latitudinemque tantum habet.
Superficies autem est, quod longitudinem et latitudinem solum habet.
Superficies est quod longitudinem latitudinemque censetur..
Superficies est illa, quae longitudinem, ac latitudinemque tantum habet..

La superficie è quella che ha solamente longhezza & larghezza.
Superficie si chiama quella, che hà solamente lunghezza, e larghezza.
Quello che ha solamente longhezza & larghezza : si chiama superficie.
Superficie, è la strada, che fà la linea, movendosi.

Superficie, est ce qui a longueur & largeur tant seulement.
Une superficie, ou surface, est étenduë en longueur & largeur.
La Superficie, ou Surface, est une étendue ayant de la longueur & de la largeur sans profondeur.
La Superficie, ou Aire, est celle qui est longue & large, main non pas parfonde.
Une surface est ce qui a seulement longueur & largeur.

A superficies is that, which hath onely lenght and breadth.
A Superficies is That, which has lenght and breadth only.
A surface is that which has lenght and breadth only.
A Surface is a Magnitude which hath only Lenght and Breadth.

Ain fleche wirt genent / was allain ain lenge und braitte hatt.
Eine Ebene oder Fläche ist, welche nur allein eine Breite une Länge, nicht aber eine Dicke hat.
Superfitien, seindt / die allein lenge und breitten haben.
Eine blosse fläche oder ebene ist / die eine länge und eine braite hat / aber keine dicke.
Superficies oder Flächen, seind / die Längen und Breiten haben.
Eine Fläche ist, was nur Länge und Breite hat.

Yta är det, som ar längd och bredd, men ingen tjocklek.
En Flade er det, som kun har Længde og Bredde..

Een superficies of Vlak is dat alleen langte en brette heeft..
Een Vlak is, ’t welk alleen lengte en breedte heeft..
Superficies is dat alleen lenghte ende breette heeft..
Een Vlak is’t, die alleen langhte en breedte heeft.

Superficie es aquella que tiene solamente longitud y latitud.
Superficie es lo que solamente tiene longitud, y latitud.
Superficie es, la que tiene solamente longitud, y latitud.
Una superficie es aquello que sólo tiene longitud y anchura.
Superficie es lo que solamente tiene lógitud y anchura.

Una superfície és allò que només té longitud i amplada.

Superfície é o, que tem comprimento e largura.
E superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura.

Lap az, aminek csak hosszúsága és szélessége van.
Terj az, melynek csak hoszsza és szélessége van.

Powierzchnia iest to, co ma tylko długośé i szerokośé.

Поверхность еть то, что только длину и ширину имеетъ.

Translated by Isḥāq ibn Ḥunayn and revised by Thābit ibn Qurraα       ?        ©        Σ