.


©          

α         

?        

Σ      
Leipzig, Universitätsbibliothek. Ms 1478,
Papier, 1465.  
Folios 80 - 88 : 4 premiers livres. "text not identified".
Folios 89 - 90v : Version dite "Campanus"
(Menso Folkerts' medieval list of Euclid manuscripts)