.


©          

α         

?        

Σ      

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek 739.  Parchemin XIIIe siècle. fol 1.
Punctus est illud cuius non est pars

Version dite "Adelard II."  (Menso Folkerts' medieval list of Euclid manuscripts)

fol 3 : figures I1 & 2

fol 3v : figure I.5