את־קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃

Arcum meum ponam in nubibus
et erit signum foederis inter me et inter terram.


τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ,
καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς.


J’ai placé mon arc dans la nue,
et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.


I do set my bow in the cloud,
and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.


Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken;
der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.


Lo pongo il mio arcobaleno nella nuvola,
e servirà di segno del patto fra me e la terra.


Mi arco pondré en las nubes,
el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra.


Porei nas nuvens o meu arco;
será por sinal da aliança entre mim e a terra.

Genesis IX.13

Miroir dans une flaque d'eau, creux d'un rocher pour pêcheur à pied, grève du port de Douarnenez
25 août 2011.


α      fichier original : HD. 1920x1080px      ©