β´  Γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές.
Linea vero praeter latitudinem longitudo.
Linea est longitudo sine latitudine.
Linea vero sine latitudine longitudo est.
Linea vero longitudino latitudinis expers.
Linea vero, est longitudino latitudinis expers.
Linea longitudino latitudinis expers.
Linea est longitudo latitudinis expers.
  Linea autem est longitudo non lata.
Linea vero est longitudo non lata.
Linea vero longitudo illatabilis.

La linea è una longhezza senza larghezza.
La linea è una lunghezza senza larghezza.
Quello che ha longhezza, senza larghezza: si chiama Linea.
La linea dicono avere lunghezza senza latitudine.
La linea è una lunghezza senza ampiezza quasi una via imaginata.
Linea, è la strada, che fa il punto, movendosi.

La ligne, est une longueur sans largeur.
La ligne est seulement une longueur, sans largeur.
La ligne, est celle qui est seulement longue.
Une ligne est une longueur sans largeur.
Une ligne est une longueur sans largeur ni profondeur.

A line is lenght without breadth.
A line is breadthless lenght.
A line is magnitude extended one way.
A line is a flux of a point.
A line is a magnitude divisible in one way only.
A point by its motion produces a line.
A Line is a Magnitude which hath Length only, and wants all Breadth.

Ain linj ist ain lenge / on alle breitte.
Eine Lini, oder Strich, ist eine Länge ohne Breite.
Ein Linea ist eine lenge ohne einige breiten.
Eine Lini ist eine länge ohne dicke und braite.
Eine Linie ist eine Länge, sonder einige Breite.
Eine Linie ist eine Länge ohne Breite.

Linea är en längd utan bredd.
Linea är en längd utan bredd.
En Linie er en Længde uden Bredde.

Een Linie is een langte sonder breette.
Een Linie is een lengte zonder breedte.
Een Lini is een lengte, sonder eenige breette.
Een Streep is een langhte zonder breete.

Linea es una longitud sin latitud.
Linea es una longitud sin latitud.
Un línea es una longitud sin anchura.
Linea es lõgitud que no se puede ensanchar.

Un línia és una longitud sense amplada.

Linha é o, que tem comprimento sem largura
E linha é comprimento sem largura.

A vonal szélesség nélkül való hosszúság.
A vonal szélesség nélküli hossz.

Liniia zaś iest długością, bez szerokości.

Линія есть длина безъ ширины.

Translated by Isḥāq ibn Ḥunayn and revised by Thābit ibn Qurra
α       ?        ©        Σ